นโยบายการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ เว็บไซต์ oops.co.th ที่อยู่ภายภายการดูแลของบริษัท อุ๊ปส์ จำกัด ที่ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์นี้ เป็นถ้อยแถลงที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุและจำกัดขอบเขตของสิทธิ์และข้อผูกพันที่อาจมีการใช้งานและบังคับใช้โดยกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายด้วย

เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพถ่าย รูปกราฟิก และข้อมูลตัวเลขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การสะกดผิด รวมถึงข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเข้ามาเพื่อให้เราแก้ได้ให้ข้อมูลถูกต้องได้กับเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมล์ [email protected]  ทั้งนี้ทางเราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากเนื้อหาภายในเว็บของเราเป็นเนื้อที่ทันสมัย และทันสถานการณ์อยู่แล้ว ทั้งนี้ท่านที่ยินยอมในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ต้องยอมรับในข้อตกลงเหล่านี้

1.การยอมรับข้อกำหนดของเรา

ท่านที่เข้าใช้งาน บริการ เว็บไซต์ของเรา จะได้รับการควบคุมโดยข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัทเรา ทั้งนี้ไม่รวมบริการที่บริษัทมอบให้กับท่าน (ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก)  ซึ่งในการเข้าชมเว็บไซต์นี้จากที่ใดก็ตาม รวมถึงการดู เข้าถึง หรือใช้บริการใดๆ หรือข้อมูลที่สร้าง รวบรวม หรือส่งให้ทางเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านตกลงที่จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ ถ้าท่านไม่ต้องการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเรา ทางเลือกเดียวที่ท่านทำได้คือไม่เข้าถึง รับชม หรือใช้งานบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้  ท่านเข้าใจ ตกลง และรับทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและหากท่านเข้าชมหรือรับบริการจากเว็บไซต์นี้ ก็ถือเป็นได้ว่าท่านยอมรับข้อตกลงนี้

2.การให้บริการ

ท่านได้มีการยินยอม ตกลงและรับทราบว่าเว็บไซต์นี้มีสิทธิ์แก้ไข ปรับปรุง หรือยุติบริการใดๆ ของตนภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ แม้การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในบริการไม่ได้ นอกจากนี้ ท่านได้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทของเรามีสิทธิ์มอบบริการให้คุณผ่านบริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้

3.การจำกัดความรับผิด

ท่านเข้าใจและตกลงว่าบริษัท อุ๊ปส์ จำกัดและเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่อง หรือเกิดจากการลงโทษหรือความเสียหายที่ทางท่านได้ละเมิดข้อตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเรา ที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการหรือข้อมูล ได้ชั่วคราวหรือถาวร การลบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาหรือข้อมูล หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ข้อจำกัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้เสมอ ความรับผิดชอบของเราจะจำกัดแค่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

4. เขตอำนาจศาล

ท่านเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าจะยอมตนผูกพันในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเหนือตัวบุคคลและมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินคดี ซึ่งเป็นศาลของประเทศ รัฐ จังหวัด หรืออาณาเขตที่บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด สิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียวเพื่อทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือการใช้บริการ ถ้าศาลพิจารณาคดีมีกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ทำให้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ไม่เป็นผล ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกนำออกจากข้อตกลง และข้อกำหนดอื่นๆ ก็จะยังมีผลใช้งานได้ต่อไป

5. การเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์

ท่านเข้าใจและตกลงว่าข้อกำหนดข้างต้นประกอบกันขึ้นเป็นข้อตกลงโดยทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ระหว่างท่านที่เรียกว่าผู้ใช้บริการและเว็บไซต์ oops.co.th ที่อยู่ภายภายการดูแลของบริษัท อุ๊ปส์ จำกัด  ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน หรือเข้าถึงบริการอื่นๆ บริการของพันธมิตร รวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลของบุคคลภายนอก

6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

บริษัท อุ๊ปส์ จำกัด  สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยเป็นไปตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการประกาศ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆหลังจากนี้ ก็ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดดังกล่าว