คณะกรรมการศึกษาธิการ รับสมัครเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย 611 อัตรา เงินเดือน 17,690

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งงานราชการ และบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มีรายได้และสวัสดิการดีๆ เพื่ออนาคต ลองมาดูทางนี้เลย เพราะทางกรรมการศึกษาธิการ “จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ได้เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 611 อัตรา มากถึง 38 ตำแหน่ง

โดยผู้ที่สนใจต้องการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออื่นๆ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุด้วย สำหรับท่านที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เลื่อนไปดูข้างล่างได้เลยค่ะ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 1. คณิตศาสตร์ 79 อัตรา
 2. ภาษาไทย 49 อัตรา
 3. ภาษาอังกฤษ 85 อัตรา
 4. ภาษาฝรั่งเศส 4 อัตรา
 5. ภาษาจีน 24 อัตรา
 6. ภาษาญี่ปุ่น 21 อัตรา
 7. ภาษาเกาหลี 5 อัตรา
 8. ภาษาเยอรมัน 5 อัตรา
 9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 33 อัตรา
 10. ฟิสิกส์ 19 อัตรา
 11. เคมี 14 อัตรา
 12. ชีววิทยา 15 อัตรา
 13. สังคมศึกษา 52 อัตรา
 14. สุขศึกษา 10 อัตรา
 15. พลศึกษา 23 อัตรา
 16. ดนตรี/ดนตรีศึกษา 1 อัตรา
 17. ดนตรีไทย 6 อัตรา
 18. ดนตรีสากล 9 อัตรา
 19. นาฏศิลป์ 6 อัตรา
 20. อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 4 อัตรา
 21. อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 3 อัตรา
 22. อุตสาหกรรม(ก่อสร้าง) 1 อัตรา
 23. ศิลปะ ศิลปศึกษา 6 อัตรา
 24. ทัศนศิลป์ 9 อัตรา
 25. คอมพิวเตอร์ 45 อัตรา
 26. เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 อัตรา
 27. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 8 อัตรา
 28. คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ 12 อัตรา
 29. ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 8 อัตรา
 30. ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา
 31. จิตวิทยาและการแนะแนว 24 อัตรา
 32. บรรณารักษ์ 5 อัตรา
 33. การเงิน/การบัญชี 16 อัตรา
 34. ธุรกิจศึกษา 1 อัตรา
 35. วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา
 36. โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
 37. การศึกษาพิเศษ 3 อัตรา
 38. อิสลามศึกษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 1. อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
 2. อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี)
 3. อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
 4. อัตราเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด

(1) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก ที่นํามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ

วิธีการสมัคร

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ถึงวันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ไม่เกินเวลา 16.30 น) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com เลือกกรุงเทพมหานคร