กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นราชการ 51 อัตรา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายช่างสํารวจ ฯลฯ ชายหญิง วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี

เรียกว่าเป็นอีกข่าวสมัครงานเด่นที่หลายท่านให้ความสนใจ หลัง กรมป่าไม้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศไทยได้เข้ามาสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวมทั้งสิ้นกว่า 51 อัตรา จำนวน 14 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครนั้นแบ่งแยกตามหน้าที่แต่ละตำแหน่ง โดยกรมป่าไม้เปิดรับสมัครตั้งแต่วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. และ ป.ตรี เลยทีเดียว สำหรับรายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งจะมีอะไรบ้าง ไปอ่านกันเลย

กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. และป.ตรี ทั้งหมด 51 อัตรา รับสมัคร 13 – 21 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จํานวน 4 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 3 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) จํานวน 1 อัตรา

 •  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา

 •  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา (สํานักจัดการป่าชุมชน)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา (สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 1 อัตรา

 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

7. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา (สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

8. พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 13 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 3 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 1 อัตรา

 •  มีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับ งานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

9. พนักงานขับเครื่องจักร จํานวน 1 อัตรา (สํานักส่งเสริมการปลูกป่า)

 •  มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

10. ช่างสํารวจ จํานวน 8 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) จํานวน 2 อัตรา

 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาช่างโยธา สาขาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ

11. นายช่างสํารวจ จํานวน 6 อัตรา
สํานักจัดการป่าชุมชน จํานวน 2 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จํานวน 1 อัตรา

 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ

12. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
สํานักบริหารกลาง จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา

 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

13. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา
สํานักบริหารกลาง จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 1 อัตรา , สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 1 อัตรา

 •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์

14.นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)

 •  ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)