กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ ปลัดอำเภอ จำนวน 50 อัตรา เงินเดือน 16,500

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังอยากสมัครเป็นราชการประจำตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันนี้ได้มีการประกาศรับสมัครสอบสำหรับผู้ที่สนใจจำนวน 50 อัตรา โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

สำหรับปลัดอำเภอ หรือ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ มีหน้าที่หลักๆ คือ ปฏิบัติงานด้านการปกครองภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานตามประกาศรับสมัครของกรมการปกครอง

โดยด้านปฏิบัติการต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ วางยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบงาน อีกทั้งยังต้องติดตามประเมินผลงานด้านการปกครอง และรักษาความสงบภายในประเทศ การปกครองท้องที่และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัย และได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเกิดความสงบสุขในสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
  2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 50 อัตรา
  3. อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/