ธ.ออมสิน ฉลอง 109 ปี แจกเงินขวัญถุง 500 ให้ทารกเกิด 1 เม.ย. 65 เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ข่าวดีของคุณแม่ที่กำลังเตรียมพร้อมให้กำเนิดบุตรเกิดในต้นเดือนเมษายน 2565 หลังธนาคารออมสินประกาศแจกเงินออมจำนวน 500 บาท เพื่อรับ ขวัญถุง สำหรับหนูน้อยแรกเกิดที่เกิด วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2565 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 109 ปี ของธนาคารออมสินนั่นเอง ท่านที่สนใจสามารถเช็คเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้

เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารออมสิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขแจกเงินออม 500 บาท รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้
3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร.

ที่มา ธนาคารออมสิน

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา