ธกส.เปิดรับสมัครงาน 150 อัตรา วุฒิป.ตรีหรือกพ.รับรอง เงินเดือนดี สวัสดิการเพียบ

เปิดรับสมัครงานแล้วจ้า สำหรับผู้ที่จบบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงินอื่นๆ ไม่ว่าผู้ที่จบนานแล้วหรือจบใหม่ ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่หลายคนรอคอย เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธกส. เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 150 อัตราและมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดเข้าร่วมงาน  โดยสามารถสมัครได้ตั้งวันนี้ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครงาน

 • ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4
 • ประมาณการ 150 คน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือ ปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึงวิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  • บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชีบัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  • การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการ การเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  • เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน ระหว่างประเทศ
 • เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง irecruitbaac.com ตั้งแต่วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

การรับสมัครงานและการชำระเงิน

 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครงานผ่านระบบ คลังข้อมูลของผู้สมัคร ของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http:// www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจตำแหน่ง “พนักงานการเงิน” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับ ผู้ที่เคยฝาก ประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานการเงิน” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น

การรับสมัครงาน

 • เปิดรับสมัครงาน ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http:// www.irecruitbaac.com
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564