กศจ. รับสมัครครูผู้ช่วย 548 อัตรา เงินเดือน 17,690

อาชีพราชการครู ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีการแข่งขันสูง เพราะการจะรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูทางการศึกษานั้น ต้องผ่านการสอบบรรจุเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาสำหรับการพัฒนาอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนภายในประเทศ ซึ่งทาง กศจ. ก็ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบแข่งขันครูตามจังหวัดต่างๆ

ซึ่งอาชีพครู ถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นทั้งผู้นำ ผู้ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้แก่เยาวชนและสังคม เนื่องจากเป็นอาชีพที่คอยให้คำสอน ชี้นำนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความรู้ความสามารถใน สร้างอนาคตทางการศึกษา และนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาเยาวชนของชาติไปในทิศทางที่ดี

ล่าสุด กศจ.ชลบุรี ก็ได้มีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 548 อัตรา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเข้าแข่งขันและบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้มีการเปิดรับครูผู้ช่วยในตำแหน่งวิชาดังนี้

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 548 อัตรา

1. คณิตศาสตร์ จำนวน 46 อัตรา

2. ภาษาไทย จำนวน 91 อัตรา

3. ภาษาอังกฤษ จำนวน 62 อัตรา

4. ภาษาจีน จำนวน 12 อัตรา

5. ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

6. ภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา

7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 56 อัตรา

8. ฟิสิกส์ จำนวน 5 อัตรา

9. เคมี จำนวน 2 อัตรา

10. ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

11. สังคมศึกษา จำนวน 36 อัตรา

12. สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

13. พลศึกษา จำนวน 35 อัตรา

14. ดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา

15. ดนตรีไทย จำนวน 6 อัตรา

16. ดนตรีสากล จำนวน 7 อัตรา

17. นาฏศิลป์ จำนวน 4 อัตรา

18. อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา

19. ศิลปะ/ศิลปศึกษา จำนวน 8 อัตรา

20. ทัศนศิลป์ จำนวน 5 อัตรา

21. คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 อัตรา

22. เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 8 อัตรา

23. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

24. คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

25. ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จำนวน 35 อัตรา

26. ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล จำนวน 63 อัตรา

27. จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว จำนวน 3 อัตรา

28. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

29. โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

30. การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

2.2 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.3 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

2.4 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด

(1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ คุณวุฒิที่นำมาใช้สมัครสอบ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดย คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ตามประเภทวิชา กลุ่มวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบ และหากปรากฏ ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)
3.3 พระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือ สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

ผู้มีความประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com