กรมอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน เพราะในช่วงสถานการณ์ CV-19 แบบนี้ ทำให้หลายๆคนต้องเร่งหางานกัน ล่าสุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ได้เปิดรับสมัครเข้าสอบรับราชการเป็นจำนวน 12 อัตราตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2564

บอกเลยว่าต้องรีบสมัคร และไปสัมภาษณ์โดยด่วน เพราะมีผู้ให้ความสนใจสมัครกันเป็นจำนวนมากผ่านเว็บไซต์โดยให้ทำการกรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยได้เปิดรับสมัครทั้งหมด 7 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. วิศวกรปฏิบัติการ 2. วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา) 3. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 4. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา)

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินแ ละการธนาคาร
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ