สนง.พิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสมัครสอบตำรวจ 300 อัตรา ทั้งชาย-หญิง

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากหลังจากที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจมีการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการที่กำลังจะเริ่มขึ้นอีกไม่นานนี้ สร้างความตื่นตัวและความสนใจแก่ประชาชนผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการไม่น้อย โดยจะเริ่มมีการรับสมัคร ในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้นั่นเอง

ซึ่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัว และอ่านรายละเอียดคุณสมบัติการสมัครได้ในเว็บไซต์ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจระบุไว้ ซึ่งในรอบนี้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยทีเดียว

สำหรับตำแหน่งที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการนั่นมีอยู่หลายตำแหน่ง และหลายอัตราเพื่อผลักดันให้ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจและต้องการทำงานกับทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจอีกด้วย สำหรับคุณสมบัติและตำแหน่งที่ทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดอยู่นั้น มีดังนี้

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร (ชาย/หญิง) ประจำปี 2564 จำนวน 300 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ, รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำร วจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2564 (กลุ่มงานเทคนิค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา

โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

1.1 สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตร า (พฐ.21)

1.2 สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตร า (พฐ.22)

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 200 อัตร า

โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

2.1 สายสอบที่ 1 วิทยาศาตร์ สาขาเคมี เพศชาย จำนวน 125 อัตร า (พฐ.31)

2.2 สายสอบที่ 2 วิทยาศาตร์ สาขา เพศหญิง จำนวน 30 อัตร า (พฐ.32)

2.3 สายสอบที่ 3 วิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพศชาย จำนวน 35 อัตรา (พฐ.41)

2.4 สายสอบที่ 4 วิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพศหญิง จำนวน 10 อัตรา (พฐ.42)

คุณสมบัติ

1. อา ยุ 18 – 35 ปี

2. เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

3. เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซ ม.

4. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ผู้บังคับหมู่

2. ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ นักวิทยาศาสตร์