ธ.ก.ส. จับมือ ธสน. “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022” สร้างโอกาสตลาดโลก

มีความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หวังกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อธ.ก.ส นายธนรัตน์ งามวลัยรัตน์ เปิดโครงการสัมมนา เปิดโลกการค้าเจรจาธุรกิจพิชิตตลาดส่งออก 2022 หรือ E commerce Episode โดยจัดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้และนำไปขยายผลในการปฏิบัติ ที่เน้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อย่างมีกระบวนการและรูปแบบที่เป็นธรรมนั่นเอง พร้อมเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ที่เชื่อมโยงสอดรับกับการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ

นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคการเกษตร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สร้างโอกาสทางการตลาดต่างประเทศ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้มากขึ้นและสร้างผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่

โดยในปี 2565 วว. จะเป็นเพื่อนคู่คิดในการประกอบธุรกิจให้สำเร็จ หรือ Partner for your Success ของผู้ประกอบทั้งหลาย ภายใต้ความร่วมมือ “โครงการเปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้มากขึ้น สร้างผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ได้

เชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เข้มแข็งของทั้ง 3 หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายพันธมิตร จะสามารถบ่มเพาะ

ยกระดับและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง ทรงพลังและยั่งยืนต่อไป

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา