จท. เปิดรับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการนำร่องฯลฯ เงินเดือน 37,680 สวัสดิการครบ

ข่าวสมัครงานราชการมาใหม่ล่าสุด จากกรมเจ้าท่า ประกาศเปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล) เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจจำเป็นต้องอ่านเงื่อนไขการสมัคร เนื่องจากตำแหน่งงานมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป โดยวันนี้ทีมงานได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารการสมัครมาไว้ ดังนี้

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส/ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 37680 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 7 – 30 มิถุนายน 2564

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง
เงินเดือน 37,680 บาท
ประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา  ได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  1.  มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
  2.  ได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส
  3.  ได้รับการประกาศจากกระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง
  4.  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนำร่องรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 5 ชั้น สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
เงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท
ประเภท บริการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา  ปวช. – ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
  2.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ http://md.thaijobjob.com

ตำแหน่ง นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
  2.  มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี)
เงินเดือน 18000 บาท
ประเภท บริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการเดินเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 19,500 – 22,750 บาท
ประเภท วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ http://md.thaijobjob.com