อช. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 23,000 มีสวัสดิการ

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหลายท่านมองหางานใหม่รายได้มั่นคง โดยเฉพาะงานราชการ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ สำนักอุทยานแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน เข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้นที่ 23,000 บาท ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้แต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 อ่านรายละเอียดด้านล่าง

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ณ ฝ่ายสื่อความหมาย ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพ
 2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม เช่น AutoCAD, SketchUp, Revit, 3DMAX หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประมาณราคาวัสดุก่อสร้างได้
 3. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานที่ปฏิบัติ

 1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบผังบริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย เพื่อกำหนดรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมหลัก
 2. ออกแบบ ตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรมหลัก รวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมาย
 3. ตรวจสอบให้ความเห็นรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมาย
 4. ประสานงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมของบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมายกับผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล จัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการออกแบบทาง
 6. สถาปัตยกรรมหลักของบ้านพักนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบสื่อความหมาย
  ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพ
 2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม เช่น AutoCAD, SketchUp, Revit, 3DMAX หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประมาณราคาวัสดุก่อสร้างได้
 3. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานที่ปฏิบัติ

 1. ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
 2. ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างต่อจากสถาปนิก พร้อมลงลายชื่อกำกับแสดงหมายเลขใบประกอบวิชาชีพ
 3. พิจารณาโครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในด้านวิศวกรรม