กรมอุทยานแห่งชาติ ประกาศเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 23 เม.ย. 2564

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับการเข้ารับคัดเลือกการสมัครจากประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนที่กำลังต้องการหางานเป็นอย่างมาก โดยรับทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสมัครสอบแข่งขันนี้ เพื่อต้องการบรรจุรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการนั่นเอง

สำหรับใครที่กำลังสนใจเข้ารับการคัดเลือก สามารถเตรียมตัวเข้ารับการสมัครได้แล้ว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดรับสมัครหลายอัตรา รวมทั้งวุฒิ ปวส. – ปริญาตรีนั่นเอง โดยจัดสรรขึ้นเพื่อรองรับโครงสร้างการทำงานที่มากขึ้นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในอนาคตอีกด้วย

โดยผู้ที่สอบผ่านการวัดผลความรู้เบื้องต้นนั้น จะเป็นข้อสอบของสำนักงาน ก.พ. ที่จะเริ่มทำการจัดสอบให้แก่ประชาชนที่กำลังสนใจในขณะนี้ โดยรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ในช่วงนี้ เรียกได้ว่าอัตรารับนั่นเยอะทีเดียว หากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่ม เติม ดังนี้

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร าชการ ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนหล าย อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภ ายในปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัต รา

อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช าการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ร ะดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติก าร

จำนวน 3 อัตร า

อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห น่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทีย บได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามา รถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพั สดุปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตร า
อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห น่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสาม ารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแล ะแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัต รา
อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บ าท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกส าขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญ าตรี หรือระดับที่สูงกว่า

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติก าร

จำนวน 8 อัต รา

อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาข าวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดั บปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

6. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกา ร

จำนวน 1 อัต รา

อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิ ศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญ าตรี หรือระดับที่สูงกว่า

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติง าน

จำนวน 22 อัตร า

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไ ด้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในร ะดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงา น

จำนวน 3 อัตร า

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแ หน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดั บเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักง าน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ งาน

จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห น่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามา รถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า


10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงา น

จำนวน 2 อัต รา
อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไ ด้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญ า หรือระดับที่สูงกว่า

11. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติง าน

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทีย บได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับ ปวส. หรือระดับ ที่สูงกว่า

12. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิ บัติงาน

จำนวน 2 อั ตรา

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงา น ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ ที่สูงกว่า

13. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติง าน

จำนวน 1 อัตร า

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บา ท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห น่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น สูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดั บเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรืออ นุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า

14. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติง าน

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห น่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดั บเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับ ปวส. หรือระดับ ที่สูงกว่า

15. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิ บัติงาน

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ขอ งสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ ที่สูงกว่า

16. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบั ติงาน

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10840 -12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห น่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่ างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ ที่สูงกว่า

17. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติง าน

จำนวน 21 อัตรา

อัตราเ งินเดือน 10840 -12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห น่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท), หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทค นิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรือระดับที่สูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 23 เมษาย น 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ