สํานักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงาน 80 อัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือน 15,960

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับงานสมัครงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ล่าสุดเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วความสามารถเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ กว่า 30 ตำแหน่ง ทั้งหมด 80 อัตราในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมุ่งเน้นเฟ้นหาบุคลากรที่มีความตั้งใจจริงในการทำงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่งที่ครบถ้วนทุกข้อ ก็สามารถเข้าสมัครแข่งขันเข้าคัดเลือกโดยท่านไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.อีกด้วย โดยท่านผู้สนใจหรือผู้ที่ว่างงานสามารถเข้าไปสมัครด้วยตนเอง ตามรายละเอียกที่ทีมงานได้แนบไว้จากเนื้อหาด้านล่างนี้

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนานยน 2564

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชี การเงิน และการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด

2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เงินเดือน 11,450 – 12,240 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท
จํานวน 3 อัตรา
ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
เงินเดือน 11,450 – 12,240 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับนี้

6. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
เงินเดือน 11,450 – 12,240 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ

7. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

8. ตําแหน่งแพทย์แผนไทย
เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

9. ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด
เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบศิลปะสาขา กายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ของสภากายภาพบําบัด

10. ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

11. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์

12. ตําแหน่งนักโภชนาการ
เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์

13. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน 13,300 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

14. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน 13,300 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

15. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน สาขาอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา

16. ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

17. ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
เงินเดือน 7,590 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 ด้านช่างทั่วไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก เป็นต้น หรือ
3. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

18 ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เงินเดือน 7,590 – 10,200 บาท
จํานวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุก หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง
4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมาย กําหนด

19 ตําแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
เงินเดือน 7,590 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

20 ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
จํานวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

21 ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องผ่านการ อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

22 ตําแหน่งพนักงานซักฟอก
เงินเดือน 7,590 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

23 ตําแหน่งพนักงานธุรการ
เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้าน นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ

24 ตําแหน่งพนักงานบริการ
เงินเดือน 7,590 – 10,100 บาท
จํานวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์

25 ตําแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.)
เงินเดือน 7,590 – 10,100 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์

26 ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เงินเดือน 8,300 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสานสามัญ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

27 ตําแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
เงินเดือน 8,300 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

28 ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา
เงินเดือน 7,590 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

29 ตําแหน่งพนักงานพิมพ์
เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
4. มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีด ภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คํา หรือพิมพ์ดีด ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา

30.ตําแหน่งพนักงานรังสีการแพทย์และรังสีเทคนิค
เงินเดือน 7,590 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1621916458.pdf ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนานยน 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1621916458.pdf