สถาบันราชานุกูล รับสมัครผู้สนใจร่วมงาน ผู้ว่างงานจำนวนมาก ตำแหน่งงานว่าง นักโภชนาการ นักจัดการงานทั่วไปฯลฯ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000

สร้างงานสร้างโอกาสกลับมาอีกครั้ง กับข่าวสมัครงานมาใหม่โดยเฉพาะงานราชการที่หลายคนรอคอยเมื่อไม่นานมานี้ สถาบันราชานุกูล ประกาศข่าวดีผู้ว่างงาน ผู้สนใจร่วมงาน และคนตกงาน เข้ามาสมัครงานในหลายตำแหน่ง วุฒิการศึกษาม.3-ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ตำแหน่ง นักโภชนาการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานใน หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล
ตั้งแต่ วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565