รถไฟฟ้า MRT ประกาศรับพนักงานหลายอัตรา วิศวกร ช่างเทคนิคฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี รายได้ดี มีกองทุนเลี้ยงชีพ

เรียกได้ว่าเป็นข่าวสมัครงานที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ เนื่องจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เปิดประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ด้วยกันหลายตำแหน่ง อาทิ วิศวกร เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานภายใต้เงื่อไขคุณสมบัติที่ทางบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระบุไว้ ดังนี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง- บางซื่อ, ช่วงหัวลำโพง-บางแค, ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทางรวม 48 กิโลเมตร 38 สถานี และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร 16 สถานี รายละเอียดการสมัครงาน ดังนี้

สวัสดิการ BEM

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่ารักษาพยาบาล
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ประกันชีวิต
 5. สมรส
 6. คลอดบุตร
 7. ภัยพิบัติ
 8. การเสียชีวิต
 9. สถานที่ออกกำลังกาย เช่นสนามฟุตบอล, ห้องฟิตเนส ฯลฯ

ประจำสาขางาน ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร  2021/06/30
ตำแหน่งงาน วิศวกร (Engineer on site) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ/Job Specification

 • อายุ 23-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • สามารถอ่านคู่มือ/เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และนำไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 3 อัตรา
ประจำสาขางาน  ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร 2021/06/30

คุณสมบัติ/Job Specification

 • อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO , Facilitator ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ เช่น 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
 • ผ่านการอบรมมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, ISO45001, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน  ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร  2021/06/30

คุณสมบัติ/Job Specification

 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 3 อัตรา
 • ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/06/30

ตำแหน่งงาน วิศวกร (Engineer on site) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification

 • อายุ 23-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • สามารถอ่านคู่มือ/เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และนำไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ตำแหน่งงาน วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร  2021/06/30

คุณสมบัติ/Job Specification

 • อายุ 23-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network, ระบบสารสนเทศ , ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, หรือด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • มีทักษะในการวางแผน และในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ตำแหน่งงาน วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร  2021/06/30

คุณสมบัติ/Job Specification

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมขนส่งทางราง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ตำแหน่งงาน วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน ธุรกิจรถไฟฟ้าสิ้นสุดการรับสมัคร 2021/06/30

คุณสมบัติ/Job Specification

 • อายุ 23-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network ระบบสารสนเทศ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

สนใจสมัครงานทางเว็บไซต์ได้ ดังนี้
https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find