บิ๊กตู่ ห่วงใยปุ๋ยขาดแคลน สั่งเร่งเกษตร-พาณิชย์ เติมให้พอ หาช่องทางนำเข้า เน้นเกษตรกรรับราคาได้

นับว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยยังคงเจอผลกระทบจากสถานการณ์โลกรัสเซีย-ยูเครน และ CV-19 ในส่วนของทางภาครัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องคนไทย ออกมาตรการเยียวยามาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ระบุว่า มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรต่อสถานการณ์ปุ๋ยขาดแคลน เนื่องจากใกล้เริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ได้มีการสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในสต๊อก รวมทั้งจัดหาปุ๋ยเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อเกษตรกรอีกด้วย

โดยมอบแนวทางการจัดการในการบริหารปุ๋ย ไว้ดังนี้ว่า ปุ๋ยจะต้องไม่ขาดแคลน รัฐบาลต้องหาปุ๋ยเพิ่มเติมจากต่างประเทศเข้ามาให้เพียงพอ ,

ราคาปุ๋ยต้องเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถรับภาระได้ และรัฐบาลจะหาแหล่งสินเชื่อให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยให้เกษตรกรรับผิดชอบตามราคาจริงที่ยอมรับได้

รัฐบาลกำหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผันที่เกษตรกรไม่ต้องจ่ายต้นอย่างน้อย 2 ปี ประกอบกับรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระด้านดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ซึ่งได้กำชับว่าการดำเนินการตามมาตรการนี้

จะต้องไม่เปิดโอกาสให้มีบุคคล หรือกลุ่มใดเข้ามาหาผลประโยชน์ หรือนำเข้าปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ทั้งเรื่องปุ๋ย และพลังงานที่ราคาแพงขึ้น ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงการต่างประเทศ ประสานงานกับต่างประเทศว่าจะสามารถให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

ควบคู่กับการดูแลการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและผลไม้ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยและเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่เกษตรอินทร์ย์ในอนาคต ซึ่งต้องเร่งวิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา