อส. ประกาศรับสมัครบุคคุลว่างงานที่มีคุณสมบัติ เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานใหม่ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,000

วันนี้ทีมงานได้รวบรวมข่าวสมัครงาน จากสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 20,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2565

ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

อัตราค่าจ้าง
20,000 บาท/เดือน

วันและเวลาปฏิบัติงาน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
  2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
  3. มีความสามารถพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล และใช้ภาษา SQL ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถด้านการพัฒนา และทดสอบซอฟต์แวร์ โดยใช้โปรแกรมในภาษาในภาษาหนึ่งที่รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไขการรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23.59 น.
โดยจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ [email protected]