สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 13,280 วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565

โอกาสของผู้ที่ต้องการสมัครงาน หรือกำลังมองหางานมาถึงแล้ว ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน พร้อมค่าครองชีพ วุฒิ ปวช. รับสมัคร 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่ต้องผ่านภาค ก. กพ. โดยมีคุณสมบัติที่ต้องการดังนั้น

 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง: จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 13,280 (เงินเดือน 11,280 ค่าครองชีพ 2,000 )
 • ระยะเวลาการจ้าง : เริ่มจ้างตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รับแบบและแจ้งเปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริงนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ดำเนินการ ให้คำชี้แจง แนะนำ ฝึกอบรมนายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อกสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตน ประสานการแพทย์กับสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมกรณีการให้บริการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ซึ่งมีการสอบวัดผล และการประเมิน

การประเมินครั้งที่ 1 (ภาค ก)

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบข้อเขียน
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน ความรู้
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ

การประเมินครั้งที่ 2 (ภาค ข)

 • ความรู้ – ด้านแรงงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะส่วนบุคคล

 • ความสามารถทำงานเป็นทีม ความมี
 • มนุษยสัมพันธ์ และความมีจิตสำนึกในการให้บริการ

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30  น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม https:// job .ocsc.go.th/images/Job/637 78360 4948066638.pdf