สอน. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตหลายเขต วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 17,000 สวัสดิการเยี่ยม

ยังคงไปอีกข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจสำหรับข่าวสมัครงานล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดประกาศต้อนรับบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1,314 อัตราตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 10 ตุลาคม 64  รายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จำนวน 1,314 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

  1. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 จำนวน 56 อัตรา
  2. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 จำนวน 182 อัตรา
  3. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จำนวน 126 อัตรา
  4. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 จำนวน 174 อัตรา
  5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 จำนวน 190 อัตรา
  6. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 จำนวน 172 อัตรา
  7. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จำนวน 322 อัตรา
  8. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 จำนวน 92 อัตรา

อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาการจ้าง

 • ค่าจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย เดือนละ 17,000.- บาท

ระยะเวลาการจ้าง

 • ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-2 ระยะเวลา 4 เดือน
 • ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3-8 ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน
 • ปฏิบัติงานการละลายเพื่อแประสภาพน้ำตาลทราย ประมาณ 6 เดือน
 • เวลาปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง (2 กะ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุระหว่าง 18-60 ปี
 3. สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 40-60 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 เป็นผู้
 4. พิจารณา โดยคำนึงถึงสุขภาพ พลานามัย และขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของผู้สมัคร
 5. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถ หรือจิ ตฟั่ นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโ รค

 

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)