กกจ. รับสมัครบุคคลเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 6,500 อัตรา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ฯลฯ เงินเดือน 50,000 สมัครทางเว็บไซต์

ข่าวสมัครงานที่หลายท่านรอคอยเมื่อ กรมการจัดหางานประกาศรับสมัคร เพื่อเข้าคัดเลือกหาคนงานไปทำงานประเทศอิสราเอล จำนวนทั้งสิ้น 6500 อัตราโดยมีเงินเดือนให้เดือนละ 50,000 บาท ท่านผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 16

ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร (เพศชาย) ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน


โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือ ประมาณ 55,954 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นเพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 – 25 พฤศจิกายน 2541
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
  • สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/ เลี้ยงสัตว์)

โดยผู้สนใจสมัคร

  1. สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  2. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และผู้สมัครงานสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ E-Mail ของตนเอง หรือที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th
  3. ในหัวข้อ “ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง”กรณีผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อดำเนินการสมัครให้

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล

  • เป็นจำนวนเงินประมาณ 65,250 บาท

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

  • 1. ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด เป็นต้น
  •  2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล ประมาณ 37,000 บาท

หมายเหตุ ขอเตือนประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลได้ โปรดอย่าหลงเชื่อ ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลโครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (TIC) ครั้งที่ 16 ได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-245-0978, 02-245-9430 และ 02-245-0890 และติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694