ผู้ว่าฯเมืองแพร่ เปิดตำนานไม้สักบ้านดอนมูล กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ไทยถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทุกมุมทั่วประเทศ กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะทางภาคเหนือ จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนโครงการ สามารถลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) สร้างความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ยังช่วยฟื้นคืนเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกด้วย

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่วัดดอนมูล หมู่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเอง

นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้ ศึกษา และลงมือทำด้วยตนเอง สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความภาคภูมิใจจากฝีมือของตนเอง

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเยี่ยมชมฐานศูนย์เรียนรู้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ฐานร้อยรักสานฝัน ฐานที่วางพักใจ การแสดงของชุมชน

และนิทรรศการของผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของCV-19 และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา