ปปง. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา นิติกร พนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไปฯลฯ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือนสูง สวัสดิการมั่นคง

สำหรับสถานการ์ปัจจุบันที่หลายท่านกำลังประสบปัญหาการว่างงานวันนี้ ทีมงานขอนำข่าวดีหลังมีประกาศจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี จำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา อ่านรายละเอียดด้านล่าง

มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
 2. วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 6. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 7. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 9. นิติกร (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 10. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 11. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 12. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 14. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 และสมัครด้วยตนเองได้ที่

ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2219 3600 ต่อ 1006, 1009