นย. ประกาศรับสมัครตำแหน่งบุคคลพลเรือน 65 อัตรา วุฒิ ม.3 เงินเดือนมั่นคง สวัสดิการเยี่ยม

เป็นอีกข่าวสมัครงานที่หลายคนเฝ้าติดตามสำหรับงานราชการมาใหม่ โดยเมื่อล่ าสุด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

บุคคลพลเรือน (เพศชาย)
จำนวน 63 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 2. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องค ดีอ าญา โดยศ าลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้น ค ดีล หุโ ทษหรือค ดีที่กระทำผิ ดโดยประม ขาท
 3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในค ดีอ าญาใดๆ
 4. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่ อมเสี ยต่อศี ลธรรมอันดี
 5. ไม่เป็นผู้เสพย าเส พติดหรือสิ่งเส พติดที่ผิ ดก ฎหมายหรือเป็นอันตร ายต่อสุขภาพ
 6. มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
 7. สำเร็จการศึกษาในระดับ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 8. ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น)
 9. ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการ ทหารกองประจำการ)
 10. ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วย เฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
 11. ต้องไม่เป็นโร คที่สังคมรั งเกี ยจ หรือปัญหาสุขภาพจิ ต หรือติ ดย าเ สพติด
 12. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.34 – 31 ธ.ค.46)
 13. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
 14. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
 15. ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.2565 และยังไม่ได้ ดำเนินการผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)
 16. สามารถว่ายน้ำได้ (จะทำการทดสอบสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในวันรายงาน ตัวเข้ารับการฝึก โดยให้เตรียมกางเกงสำหรับว่ายน้ำมาด้วย)

บุคคลพลเรือน (เพศหญิง)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สถานภาพโสด
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 3. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด ต้องคำพิพา กษาจำคุ ก เว้นคดีล หุโ ทษหรือค ดีที่กระทำผิ ดโดยประมา ท
 4. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสี ยต่อศีลธรรมอันดี
 5. ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
 6. ต้องไม่เป็นโร คที่สังคมรังเกี ยจ หรือปัญหาสุขภาพจิ ต หรือติดสา รเส พติด
 7. มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเล ยในค ดีอ าญาใดๆ
 9. ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
 10. ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
 11. มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.39 – 31 ธ.ค.46)
 12. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 13. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป
 14. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ งานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ว่ายน้ำเป็น

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2564

ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ที่เว็บไซต์ marinesrangers.com