กบค. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 131 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯลฯ ปวส.-ป.ตรี

ผู้ที่มองหางานราชการ ตำแหน่งงานว่าง โอกาสมาแล้วสำหรับคนว่างงาน เมื่อกรมบังคับคดี ประกาศเตรียมรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวนทั้งสิ้น 131 อัตรา โดยเปิดรับสมัครคุณสมบัติ มีวุฒิการศึกษาปวส. ถึง ปริญญาตรีหลายสาขาด้วยกัน ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน 18 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

 1. ปวส.
 2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รายละเอียดวุฒิ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

 1. ปวส.
 2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รายละเอียดวุฒิ

 1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน 8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

 1. ปวส.
 2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รายละเอียดวุฒิ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

 1. ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน 9 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

 1. ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน 88 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

 1. ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://led.thaijobjob.com/