พอ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ 54 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป พนักงานธุรการ พนักงานบริการฯลฯ วุฒิ ม.3-ป.ตรี เงินเดือนดี มีสวัสดิการ

ข่าวดีที่หลายคนตั้งตารอหลัง พอ. หรือ กรมแ พทย์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 54 อัตรา โดยท่านสามารถทำการสมัครได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดการขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

ประกาศกรมแ พทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักเทคนิคการแพ ทย์ กองพย าธิกรรม โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีวิทย าศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคนิคการแ พทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นักวิชาการสถิติ กองอำนวยการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีวิทย าศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

นักจัดการงานทั่วไป กองแพ ทยศาสตร์ศึกษา โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพย ากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)

นักจัดการงานทั่วไป กองแพ ทยศาสตร์ศึกษา โรงพย า บาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี (สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์)

นักเทคนิคการแ พทย์ กองจักษุกรรม โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี (สาขาทัศนมาตรศาสตร์)

นักจัดการงานทั่วไป กองอำนวยการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพย ากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)

เจ้าพนักงานสถิติ กองอำนวยการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(สาขาช่างยนต์)

นายช่างไฟฟ้า ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้า)

นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา แผนกวิศวกรรมโรงพย าบาล กองบริการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์)

พนักงานธุรการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิยชการ, สาขาการจัดการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน)

พนักงานการเงินและบัญชี หมวดดูแลเงินรายได้ กองอำนวยการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาการบัญชี)

นายช่างเทคนิค ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ ช่างยนต์)

พนักงานบริการ โรงพ ย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

พนักงานรักษาความปลอดภัย หน่วยรักษาความปลอดภัย กองอำนวยการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

พนักงานธุรการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

พนักงานทั่วไป โรงซักฟอก กองบริการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพ ทย์ทหารอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงที่จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ นายทหารกำลังพล กองอำนวยการ โรงพย าบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแ พทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันย ายน 2564