สป.อว. เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา วุฒิปวส.-ป.โท รายได้สูงสุด 21,000 สวัสดิการดี อาชีพมั่นคง สมัครงานออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ธ.ค.

สำหรับใครที่กำลังมองหางาน มาทางนี้  วันนี้ทีมงานของเราได้รวบรวมเอางานราชการดีๆมาฝาก กัน โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครงาน งานราชการ ได้ดังนี้ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา วุฒิตั้งแต่ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ และไม่จำเป็นต้องผ่าน กพ. ภาค ก. เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564

 • รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาโท)

 • จำนวน 3 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในระดับ ปริญญาโททุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาตรี)

 • จำนวน 4 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี)

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในระดับ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ระดับปริญญาตรี)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิค สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 • ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https: // ops-m hesi.thaijob job. com/ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน