ม.ราชภัฏ ประกาศรับบุคคลทั่วไปจำนวน 381 อัตรา หลายวุฒิ เงินเดือนมั่นคง สวัสดิการเพียบ

ข่าวใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ที่ต้องการมองหางานหรือกำลังต้องการสมัครงาน โดยเมื่อไม่นานมานี้มาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้ง วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประกาศรับบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการกว่า 381 อัตรา โดยท่านที่สนใจ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 กันยายน 2564 รายละเอียดการสมัครงานดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 381 อัตรา

 • จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 243 อัตรา
 1. ประชาชน จำนวน 55 อัตรา
 2. บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 133 อัตรา
 3. นักศึกษา จำนวน 55 อัตรา

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 138 อัตรา

 1. ประชาชน จำนวน 32 อัตรา
 2. บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 75 อัตรา
 3. นักศึกษา จำนวน 31 อัตรา

อัตราค่าจ้าง

 • ประชาชน จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน (งวด)
 • บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 15,000 บาท/เดือน (งวด)
 • นักศึกษา จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน (งวด)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 1. ประชาชน เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐ ที่ให้การช่วยเหลืออยู่
 2.  บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
 3. นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้ รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

การรับสมัครสอบ

 • ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dhm.cmru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะปิดระบบสมัคร ทางออนไลน์ในวันที่ 26 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม การสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ