บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับพนักงานหลายตำแหน่ง ม.3 ปวส. ป.ตรี

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน วันนี้เรามีงานจากบริษัททางด่วนและการรถไฟฟ้ากรุงเทพ มาแนะนำให้ทุกคนกัน โดยทางเราได้นำ 10 ตำแหน่งงาน มาให้ทุกคนได้พิจารณากัน โดยทางบริษัทได้จำกัดวุฒิในการเข้ารับทำงานตั้งแต่ ม.3 ปวส. ป.ตรี ขึ้นไป

สำหรับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นบริษัทที่ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบัน รถไฟฟ้า MRT มีผู้โดยสารกว่า 350,000 คนต่อวัน และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการให้บริการขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ยังสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายให้ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าอีกด้วย

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 6. หลักฐานการรับราชการทหาร
 7. ใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน และงานเอกสาร
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และการคำนวณ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 7. มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

2. ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. อายุ 23-32 ปี
 4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
 5. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network, ระบบสารสนเทศ , ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, หรือด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 8. มีทักษะในการวางแผน และในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 9. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 10. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 11. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีม่วง)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. พศชาย อายุ 22- 32 ปี
 4. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง
 5. กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 6. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 7. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 8. มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 9. สามารถทำงานเป็นกะได้
 10. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน และงานเอกสาร
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และการคำนวณ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 7. มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 8. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. อายุ 22-35 ปี
 4. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 5. มีประสบการณ์ ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 6. หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO , Facilitator ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ เช่น 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
 7. ผ่านการอบรมมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, ISO45001, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 8. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 9. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ด

6. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 4. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 7. สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 8. สามารถทำงานเป็นกะได้

7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 4. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 5. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 6. มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่างๆ เป็นอย่างดี
 7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 8. มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
 9. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

8. ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)

 1. จำนวน 3 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. อายุ 23-32 ปี
 4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, ระบบควบคุม
 5. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี
 6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 8. สามารถอ่านคู่มือ/เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และนำไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
 9. มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาได้ดี
 10. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 11. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 12. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

9. ตำแหน่ง วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. อายุ 23-32 ปี
 4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
 5. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network, ระบบสารสนเทศ , ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, หรือด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 8. มีทักษะในการวางแผน และในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 9. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 10. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 11. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

10. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
 3. เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 4. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
 5. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1- 3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
 7. มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
 8. สามารถทำงานเป็นกะได้
 9. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

11. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง)

 1. จำนวน 3 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3. เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 4. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
 5. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1- 3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
 7. มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
 8. สามารถทำงานเป็นกะได้
 9. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เพื่อเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th