สงขลา ลุยฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว จัดรับฟังความคิดเห็น “หอชมเมือง-สกายวอล์ค” เร่งสร้างเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

หลายจังหวัดยังคงเปิดแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นรายได้ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หรือ นายไพเจน มากสุวรรณ ประธานการประชุมรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อเน้นการรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้อำนวยการกองผังเมือง หรือ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ได้ออกมากล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนองค์กรชุมชน เข้าร่วมรับฟังอย่างต่อเนื่อง

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสำคัญทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุนของภาคใต้ตอนล่าง ทั้งยังเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ และได้กำหนดแนวคิดในการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหมุดหมายตาแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลาได้มากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เพิ่มสูงขึ้น

ในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญของการดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ทั้งจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย โดยจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการทำโครงการฯ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบและแนวความคิด ตลอดจนการใช้พื้นที่โครงการฯ ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการท่องเที่ยว และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ที่ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ในหมุดหมายที่ 2 “ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน” อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

อีกทั้ง เป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างหอชมเมืองและจุดชมวิวรูปแบบสกายวอล์ค เพื่อให้เป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวในอนาคต และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจึงได้ดำเนินการจ้างบริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ เนื่องจากการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในด้านการออกแบบและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา