กรมป่าไม้ เปิดรับเป็นพนักงานราชการ 51 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯลฯ วุฒิ ม.6-ป.ตรี เงินเดือน 18,000

เรียกได้ว่ากลายเป็นภาพข่าวสมัครงานมาใหม่ที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดมาถึงกันเมื่อเร็วๆนี้ เมื่อ กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้น 51 อัตรา เพื่อเข้ามาปฎิบัตืหน้าที่ โดยตำแหน่งงานว่างมีมากถึง 14 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานพิทักษ์ป่า เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาการสมัครงาน วันนี้ทีมงานได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ 2553 ดังนี้
   • วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
   • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
   • โรคพิษสุราเรื้อรัง
   • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่ตรวจป่าจำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานเทคนิค

พนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความชำนาญสอดคล้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี

พนักงานขับเครื่องจักรจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความชำนาญสอดคล้องกับตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี

ช่างสำรวจจำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นายช่างสำรวจจำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ