สำนักงานสาธารณสุข เปิดสมัครบรรจุราชการจำนวน 30 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการฯลฯ วุฒิ ม.3-ป.ตรี เงินเดือน 15,960

กระแสข่าวสมัครงานในช่วงนี้ยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหง โดยเฉพาะสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เปิดประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและต้องการทำงานในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เช้ามาบรรจุรับราชการทั้งหมดกว่า 30 อัตรา โดยตำแหน่งงาน 15 ตำแหน่ง อาทิ แพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจําห้องยา เป็นต้น เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขยายงานให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน โดยฐานเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันตามคุณสมบัติ ซึ่งอยู่ระหว่าง 7,540-15,960 บาทนั่นเอง หากท่านอ่านมาถึงตรงนี้ คงมีความสนใจนข้อมูลรายละเอียดการสมัคร ซึ่งวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมมาให้แล้ว ดังนี้

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่20 – 27 พฤษภาคม 2564

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน 15,960 บาท
จํานวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตร์

 

 • ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

เงินเดือน 15,900 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 • ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

เงินเดือน 15,500 บาท
จํานวน 1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 • ตําแหน่ง แพทย์แผนไทย

เงินเดือน 15,950 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ แพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

 • ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

เงินเดือน 12,250 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเวชกิจฉุกเฉิน

 

 • ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15,900 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

 • ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเดือน 10,200 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การเงินและบัญชี สาขาการบัญชี

 

 • ตําแหน่ง นายช่างเทคนิค

เงินเดือน 10,200 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย สาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

 

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด

เงินเดือน 7,590 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เงินเดือน 7,540 บาท
จํานวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 • ตําแหน่ง พนักงานซักฟอก

เงินเดือน 7,540 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เงินเดือน 7,540 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

เงินเดือน 7,540 บาท
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตําแหน่ง พนักงานบริการ

เงินเดือน 7,540 บาท
จํานวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตําแหน่ง พนักงานประจําห้องยา

เงินเดือน 7,540 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กําหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ
1. ตําแหน่งว่างในโรงพยาบาลชุมชน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตําแหน่งว่างนั้น
2. ตําแหน่งว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงาน สาธารณสุขอําเภอ ที่ตั้งของตําแหน่งว่างนั้น