สสจ. เปิดสมัครเป็นพนง.ราชการเฉพาะกิจ 87 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุขฯลฯ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 100,350 บาท

ใครที่กำลังมองหางานราชการจากสำนักงานสาธารณสุขประกาศข่าวดีรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 87 อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นได้จากด้านล่างนี้

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์cv-19

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งแพ ท ย์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 100,350 บาท
คุณสมบัติเฉพาะแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพ ท ยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพ ท ย์สภา

  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพ ท ยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพ ทย์สภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพ ทย์สภา

  • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่ างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพ ทย์สภา หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพท ย์สภา และได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพท ย์สภา

ตำแหน่งพย าบาลวิชาชีพ
จำนวน 27 อัตรา
เงินเดือน 59,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพย าบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพย าบาลชั้นหนึ่ง หรือการพ ย าบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพย าบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพย าบาลชั้นหนึ่ง หรือการพ ย าบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 56 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทย า ทางจิตวิทย าคลินิก สาขาวิชาพย าบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพ ทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพ ทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแ พทย์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์การแ พทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแ พทย์แผนไทยสาขาวิชาการแพ ทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทย าการสิ่งแวดล้อมและทรัพย ากรธรรมชาติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทย าศาสตร์ การกีฬาสาขาวิชาวิทย าศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแ พทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอ ย่ างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทย า ทางจิตวิทย าคลินิก สาขาวิชาพย าบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพท ยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพ ทย์ศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพ ทย์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์การแพท ย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพท ย์แผนไทย สาขาวิชาการแพ ทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทย าการสิ่งแวดล้อมและทรัพย ากรธรรมชาติสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทย าศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาวิทย าศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแ พทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
  • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่ างอื่นที่สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพย ากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.