กอ.มรน. ประกาศรับสมัครผู้ว่างงาน คัดเลือกเป็นพนง.ราชการ 47 อัตรา ช่างศิลป์ พนักงานธุรการฯลฯ วุฒิ ม.6-ปวช. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

ข่าวสมัครงานทั่วประเทศรวบรวมไว้ที่นี่แล้วสำหรับผู้ที่มองหางานใหม่และผู้ที่สนใจงานราชการ อย่ารอช้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือ กอ.มรน. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้น 47 อัตราโดยไม่ต้องผ่านภาคกของกพก็สามารถเข้าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ช่างศิลป์
เงินเดือน 11280 บาท
ประเภท บริการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางศิลปกรรม
หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานมีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่ง พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน 10430 บาท
ประเภท บริการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่ง พนักงานดูแลระบบข้อมูล
เงินเดือน 11280 บาท
ประเภท บริการ
จำนวน 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
เงินเดือน 10430 บาท
ประเภท บริการ
จำนวน 18 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน 11280 บาท
ประเภท บริการ
จำนวน 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี
หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น) เปิดเว็บไซต์ http://www.soc.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.