เป็นอีกโอกาสสำคัญสำหรับผู้ว่างงานทั้งหลายเมื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ประกาศให้มีการเปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าทำงานภายใต้ตำแหน่งงานว่าง อาทิ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า เป็นต้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 36 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-31 สิงหาคม 2564

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า

พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิชาภูมิ สารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 2. สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศได้
 3. สามารถใช้งานและนำเข้าข้อมูลจากเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ได้
 4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
 7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
 8. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้

นักวิชาการเผยแพร่
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
 3. ทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
 6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
 7. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้
  ตรงต่อเวลา

เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 2. ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่าได้ มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอันตราย
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น
 5. ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 7. มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 8. มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
 9. ตรงต่อเวลา ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ
จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน 6,600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
 2. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น
 3. สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 4. มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
 6. ตรงต่อเวลา

บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า
จำนวน13 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่ป่าที่อาจจะเกิด อันตรายและเสี่ยงภัย
 2. สามารถดำรงชีพในป่าในระยะเวลานานได้
 3. หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น
 5. สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 7. มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
 8. ตรงต่อเวลา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ