บก.ตชด. ประกาศสมัครเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตำแหน่งครู วุฒิ ม.6-ปวช เงินเดือนมั่นคง สวัสดิการครบ

บก.ตชด.หรือกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการกว่า 100 อัตรา ประจำตำแหน่ง ครู โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ค. 64 เพื่อเฟ้นหาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั่วประเทศไทย จึงทำการรับสมัครผ่านทางไปรษณีย์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกได้นั่นเอง โดยข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครู ตชด 100 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

 1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา
 2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา
 3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา
 4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
 5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา
 6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
 7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา
 8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา
 9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
 10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา
 11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
 12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
 13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
 14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
 15. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44. จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัครสอบ

 1.  สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษา สูงกว่าที่กำหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
 2.  เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะ เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อ จนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
 4.  ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้า ฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5.  สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก

การรับสมัครสอบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2014 (CVD – 19) ระลอกใหม่และเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2014 (CVD – 19) จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ในวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดิม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เปลี่ยนเป็น ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง