สป.อว. รับสมัครคนว่างงานหลายอัตรา คัดเลือกเป็นพนง.ราชการ นิติกร นายช่างเทคนิคฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 21,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ กพ.

โอกาสงานมั่นคงมาถึงแล้ว ยกให้เป็นข่าวสมัครงานราชการ ที่ผู้กำลังมองหางานใหม่จับตามองอยู่ขณะนี้ เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา โดยเปิดรับตั้งแต่ผู้ที่จบปวส.และปริญญาตรี ทุกสาขา ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 ธันวาคม 2564 ท่านผู้สนใจอ่านรายละเอียดวันนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาโท)
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในระดับ ปริญญาโททุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในระดับ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด
ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิค สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ops-mhesi.thaijobjob.com/