กฟก. ประกาศรับผู้สนใจสมัครงานจำนวน 200 อัตรา ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนมั่นคง สวัสดิการแน่น

ยกให้เป็นอีกข่าวรับสมัครพนักงานที่ประชาชนหลายคนให้ความสนใจเมื่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ตุลาคม 2564 เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างโครงการจำนวนกว่า 200 อัตรา โดยท่านสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เลย

ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ จำนวน 200 อัตรา


อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 จำนวน 200 อัตรา ดังนี้

  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูงมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ดังนี้

  1. ผู้สมัครประสงค์จะปฏิบัติงานจังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรสาขาจังหวัดนั้น ๆ
  2. ผู้สมัครประสงค์ที่จะปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5 ถนน
  3. กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
    เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอ