ม.การกีฬาแห่งชาติ รับพนักงานจ้างเหมา 41 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจารย์ประจำคณะวิชาฯลฯ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

เป็นอีกข่าวที่หลายคนติดตามไม่น้อยและเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยของผู้ว่างงานหลายท่านที่กำลังสนใจ หลังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนจำนวน 41 อัตราโดยท่านผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง E-mail โดยจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาขาวิชาและรายละเอียดของรายวิชา ระบบ การเรียนการสอนและมีความสามาร
 • ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

2 อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาขาวิชาและรายละเอียดของรายวิชา ระบบ การเรียนการสอน และมีควา
 • สามารถในการสอนวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ

3 อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาขาวิชาและรายละเอียดของรายวิชาระบบการ เรียนการสอน
 • มีความเชี่ยวชาญกีฬาธนู
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

4 เลขานุการฝ่ายอำนวยการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

5 เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานพัสดุและยานพาหนะ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

6 เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

7 เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

8 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านการอบรม นวัตกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ จัดการอารมณ์ การทำงานเป็นทีม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

9 เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 14,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐ กิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์แผนและนโยบาย บริหาร งบประมาณภาครัฐ จัดทำและประเมินแผยุทธศาสตร์ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ จัดการอารมณ์ การทำงานเป็นทีม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

10 เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 14,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานกิจกรรมนักศึกษาและ สำนักงานกีฬา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

11 เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 14,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

12 เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ ของงานในฝ่าย
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดระบบงาน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุป ประเด็นสำคัญ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

13 เลขานุการฝ่ายวิชาการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

14 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานทะเบียนและประมวลผล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ

15 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน11,500 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

16 เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ ระบบงานสารบรรณราชการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

17 เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

18 เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการกีฬา และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการระบบงานสารบรรณราชการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และ สามารถใช้เครื่องมือปฏิบัติการ ทางด้านการสื่อสารมวลชนได้ เช่น
 • กล้องถ่ายภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

19 เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,000 – 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

20 เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 – 11,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ ระบบงานส
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

21 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการระบบงานสารบรรณราชการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถด้านการสอนทักษะกีฬา การตัดสินกีฬา และการจัดกา
 • แข่งขันกีฬา
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 – 12,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีความซื่อสัตย์
 • ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

23 พนักงานขับรถ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 – 10,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4
 • มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้ อยู่จนถึงปัจจุบัน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
 • มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ
 • ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
 • มีความซื่อสัตย์
 • ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

24 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (เพศหญิง)
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 8,500 – 9,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
 • ขยันอดทนต่อภาระหน้าที่ได้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

25 เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ภาคสนาม เพศชาย)
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 8,500 – 9,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
 • ขยันอดทนต่อภาระหน้าที่ได้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
 • มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

การรับสมัครสอบ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tnsuskn.ac.th กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ [email protected] หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร งานบุคคล ฝ่ายบริหาร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ