กรมเจ้าท่า รับข้าราชการจำนวนมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ฯลฯ เงินเดือน 16,500

มาแล้วจ้าข่าวสารงานราชการ ใครที่อยากหางานทำที่มั่นคงพร้อมสวัสิดการดีๆ มาทางนี้เลย เพราะทางกรมเจ้าท่า ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวมแล้ว 11 อัตรา ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง เพื่อรองรับผู้มีคุณสมบัติตามตำแหน่งต่างๆ

โดยทางกรมเจ้าท่าได้เปิดให้ผู้ที่มีวุฒิปวส.-ป.ตรี เข้ามาสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ทางออนไลน์ สำหรับใครที่สนใจอยากทราบรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมก็เลื่อนไปดูข้างล่างเลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11,500-12,650

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

เงินเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

6. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
  2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

7. ตำแหน่ง นักการสถิติปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

8. ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์

9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.md.go.th/app/mdadmin/images/upload/news/18878-001.pdf