องค์การส่งเสริมกิจการโคนม เปิดรับสมัคร พนักงานหลายตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-26,530

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการงานในไทยที่มั่นคงและมีสวัสดิการดี เพราะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ออกมาประกาศรับสมัครถึง 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นายสัตวแพทย์ นักการเงิน นักคอมพิวเตอร์ นักผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิศวกร เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ซึ่งทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจอยากจะมาสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ใครที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทย-เดนมาร์ค ก็ลองอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครได้ข้างล่างเลย

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการเลี้ยง โคนมภาคเหนือตอนล่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 

จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์  ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

2. ตําแหน่งนักการเงิน 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการเงิน กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือด้านการเงินและ การธนาคาร ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 

3. ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาระบบดิจิทัล กองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 

จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 16,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ , ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 

4. ตําแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงานนม ยู.เอช.ที่ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 26,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร , ด้านเทคโนโลยีการอาหาร , ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ , ด้านชีววิทยา , ด้านจุลชีววิทยา , ด้านชีวเคมี หรือด้าน วิศวกรรมอาหาร ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 

5. ตําแหน่งวิศวกร 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สํานักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 

จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 16,530 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียนและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

การรับสมัครสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://www.dpo.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2021/04/20210409115212329.pdf