กรมการแพทย์ รับสมัครรับราชการ 18 อัตรา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักรังสีการแพทย์ฯลฯ วุฒิประกาศนียบัตร-ป.ตรี เงินเดือน 10,840-23,100

ยังคงเป็นอีกข่าวสมัครงานใหม่ล่าสุดและได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก หลังจากกรมการแพทย์ ประกาศบรรจุรับราชการกว่าหลายตำแหน่งทั่วประเทศ อาทิ นายแพทย์ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ภายใต้กรมการแพทย์ โดยเริ่มรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการแพทย์อีกด้วย ซึ่งแต่ละตำแหน่งผู้สนใจหรือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบของภาค ก. ของ ก.พ. โดยเงินเดือนอยู่ระหว่าง 10,840-23,100 บาท หากท่านต้องการอ่านรายละเอียดทั้งหมด ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว ดังนี้

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านวิสัญญี โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
  เงินเดือน 21000-23100 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา

 

 • ตำแหน่ง นายแพทย์(ด้านตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง)
  เงินเดือน 21000-23100 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา

 

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี)
  เงินเดือน 21000-23100 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

 • ตำแหน่ง เภสัชกร (สถาบันประสาทวิทยา)
  เงินเดือน 15,800-17,380 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภา

 

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 

 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง)
  เงินเดือน 10,840-11,930 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  การได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี)
  เงินเดือน 10,840-11,930 บาท
  จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
  เงินเดือน 10,840-11,930 บาท
  จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก)
  เงินเดือน 10,840-11,930 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  การได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
  เงินเดือน 10,840-11,930 บาท
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  การได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด -24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการตาม ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ https://dms.thaijobjob.com/