กรมท่าอากาศยาน รับสมัคร ปวส.-ป.ตรี เป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา เงินเดือน 18,000

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหางานราชการ วันนี้ทางกรมท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ อีกทั้งยังดำเนินงานท่าอากาศให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั้งสิ้นจำนวน 22 อัตรา เงินเดือนตั้งแต่ 13,800 – 18,000 บาท โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครสอบได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564

โดยได้มีการเปิดรับสมัครสอบทั้งสิ้น 7 ตำแหน่งได้แก่ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6. ตำแหน่งนายช่างโยธา 7. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

โดยแต่ละตำแหน่งงานได้มีการแบ่งสถานที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)

 1. จำนวน 5 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองแผนงาน)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 1. จำนวน 3 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

11. ตำแหน่งนายช่างโยธา

 1. จำนวน 3 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสำรวจ

12. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 13,800 บาท
 3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564