PEA เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 67 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 ม.ค. 65

ประกาศรับสมัครงาน สำหรับคนมองหางานใหม่และนักศึกษาจบใหม่ มาทางนี้ ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เข้าปฏิบัติงาน  รับตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทั้งหมด 10 ตำแหน่งงาน จำนวน 67 อัตรา ภายในวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่รับสมัครสำหรับวุฒิปริญญาตรี

  • วิศวกร (ไฟฟ้า)
  • วิศวกร (เครื่องกล)
  • วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
  • นักบริหารทรัพยากรบุคคล

  • นิติกร
  • นิติกร (มีประสบการณ์)
  • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งที่รับสมัครสำหรับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • พนักงานช่าง (เครื่องกล)
  • พนักงานช่าง (โลหะ)

โดยสามารถสมัครได้ทาง :  https: // www. fa cebook.com/ pear ecruit/