รัฐผุดโครงการบ้านเช่า 1 แสนหลัง เพื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชนให้ความสนใจหลังรัฐบาลผุดโครงการในนามบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด มหาชน จัดสร้างบ้านเช่าจำนวนทั้งสิ้น 1 แสนหลัง ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มองหาที่อยู่อาศัยด้วยจะปล่อยเช่าให้ในราคาที่ถูกที่สุด 1,500 บาทต่อเดือน

โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 25564 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ นายธนกร วังบุญคงชนะ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีประชุมเห็นชอบจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด มหาชน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนของคนมีรายได้น้อย ด้วยกรอบงบลงทุนปี2565 จำนวน 245 ล้านบาทตามที่ กคช.ถือหุ้นร้อยละ 49 จากทั้งหมดทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท


นายกรัฐมนตรี


นายธนกร วังบุญคงชนะ


โครงการบ้านเช่าฯ


โครงการบ้านเช่าฯ


โครงการบ้านเช่าฯ


โครงการบ้านเช่าฯ


โครงการบ้านเช่าฯ


โครงการบ้านเช่าฯ


โครงการบ้านเช่าฯ

จะทำโครงการบ้านเช่าจำนวน 100 แสนหน่วยโดยมุ่งเน้น 4 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนพิการผู้สูงอายุเช่าเดือนละ 1, 500 บาท กลุ่มผู้มีสถานะโสดเดือนละ 1,000 บาท กลุ่มครัวเรือนใหม่เดือนละ 2,500 บาท กลุ่มครอบครัวเดือนละ 3,500 บาท โดยจัดทำโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี