บิ๊กตู่ เน้นย้ำท้องถิ่น ทำงานมุ่งให้ปชช.เข้าถึงการบริการภาครัฐ ส่งเสริมความเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อเนื่อง

รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบัน ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริการภาครัฐที่ให้ความสำคัญมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อให้ทันตามยุคสมัยมาโดยตลอด โดยเมื่อไม่นานมานี้ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference หน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนั่นเอง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทศบาลเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างยาวนาน โดยถือเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้วางแผนงานเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสอดคล้องกันทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง

การประชุมและการสัมมนาในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับฟังและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ ความสำคัญของสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนและอำนวยความสะดวกให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความคล่องตัว สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่มีทั้งวิกฤตและโอกาส โดยขอให้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความร่วมมือ

ขยายเครือข่ายการพัฒนา เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าในอนาคตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยบูรณการการทำงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียม ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระยะที่ผ่านมา อีกทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทย พร้อมขอให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจและพลังสติปัญญาที่สมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา