แลคตาซอย รับพนักงานจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ไอที วิศกรโรงงาน ฯลฯ วุฒิปวส.-ป.ตรี

ใครที่กำลังมองหางานทำในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมั่นคงมาดูทางนี้เลย เพราะบริษัท แลคตาซอย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มถั่วเหลืองชื่อดังอย่าง แลคตาซอย ได้เปิดรับพนักงานจำนวนมากหลายตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ไอที วิศกรโรงงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต เป็นต้น

โดยทางบริษัท แลคตาซอย จำกัด เปิดให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่เปิดรับสามารถกรอกใบสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยท่านที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับทางแลคตาซอย สมารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักพัฒนาระบบ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์
 2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บได้ เช่น PHP, SQLServer, JavaScript, Ajax, HTML5, CSS
 3. สามารถออกรายงานเป็น PDF, Excel ได้
 4. มีทักษะในการใช้ PHP Framework Laravel
 5. รัก และมีความไฝ่รู้ในเทรนด์ของเทคโนโลยีในโลกของการพัฒนาเว็บไซต์
 6. สามารถผลักดันและกระตุ้นตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อยู่เสมอ
 7. สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับ Developers ท่านอื่นๆได้

2. เจ้าหน้าที่ไอที

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ด้านไอที
 2. แก้ไขซ่อมอุปกรณ์ IT
 3. มีความรู้เรื่องระบบ File sharing

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบสาย IT
 2. มีความชื่นชอบในการเขียน Script SQL
 3. สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบได้เร็ว
 4. รักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 5. และมีความรอบคอบในการดูแลระบบ

4. วิศวกรโรงงาน

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ 1 ปีในระบบการผลิตอาหารและโรงงาน
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ PLC และระบบควบคุมอื่น ๆ
 5. คุ้นเคยกับโปรแกรม CAD
 6. สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 7. ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถแก้ปัญหาได้ดี
 8. ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

5. วิศวกรพลังงาน

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาพลังงาน สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, ISO9001, ISO50001
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 5. มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีอาหารจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี
 4. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี
 5. ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

7. หัวหน้างานฝ่ายผลิต

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหารจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการการผลิตระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
 5. สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี
 7. มีความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

8. ช่างซ่อมบำรุง (หม้อไอน้ำ)

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาเครื่องกล ยานยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจเรียนรู้ในงาน
 3. หากผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน จากกรม โรงงานอุตสาหกรรมรับรอง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความรู้และทักษะในการเชื่อมเบื้องต้น
 5. มีความรู้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น
 6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความอดทนสูง
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วม งานได้

9. เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร

จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล ,สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิค, สาขายานยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
 4. มีสุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น

10. เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม , คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้
 5. มีสุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ
 6. หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรการ อาคารสถานที่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ https://hr.lactasoy.com/positionrequire

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lactasoy.com/th/contact-us/