จ.เลย เชิญเที่ยวงาน สงกรานต์นี้ที่โพนเลา ชมม่านน้ำตก ล่องเรือชมธรรมชาติ

เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทย หลายจังหวัดเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งจังหวัดเลย นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยธวัช เนียมศิริ เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สงกรานต์นี้ที่โพนเลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายอำเภอเอราวัณ นายกฤษณะ รักษ์มณี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างครึกครื้น

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน แสงสีเสียง ม่านน้ำตก ล่องเรือ ชมธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์นี้ที่โพนเลา”ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฝายโพนเลา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย ในการชมม่านน้ำตก ล่องเรือ ชมธรรมชาติของอำเภอเอราวัณ ก่อนเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดเลยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัดเลย

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเอราวัณร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ทุกท่าน ที่ทำให้การจัดงานดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณ กล่าวว่า น้ำตกโพนเลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตำบลเอราวัณ โดยสภาพเดิมเป็นลำน้ำสายหลักของตำบลที่หล่อเลี้ยงราษฎร ชาวตำบลเอราวัณ ทั้งในด้านการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำสวยทำให้ตำบลเอราวัณและชุมชนบ้านวังเลาได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จึงได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินของลำน้ำสวย

และก่อสร้าง ฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพโดยประตูระบายน้ำเป็นรูปตัวยู ทำให้การระบายน้ำลงบ่อพักน้ำเกิดม่านน้ำที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้จึงเรียกว่า “ฝายโพนเลา” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของอำเภอเอราวัณ ตั้งอยู่ ณ บ้านวังเลา หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ สามารถรองรับและบริการนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบาย มีการบริการที่ดี ภูมิทัศน์ที่ความสวยงาม และความหลากหลายทางธรรมชาติ อำเภอเอราวัณจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์นี้ที่โพนเลา”

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สามารถส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชน

โดยพัฒนาผู้ประกอบการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ D – HOPE และเพื่อต้องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นไว้ให้ยั่งยืนและยาวนาน

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา