กรมศุลกากร รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ที่กำลังมองหางานราชการทำอยู่ในตอนนี้ เพราะกรมศุลกากร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้งอากรขาเข้า อากรขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้ที่จะสามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการได้ จะต้องมีวุฒิ ป.ตรี ในสาขาที่กำหนด โดยมีอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด สำหรับรายละเอียดการรับสมัครสอบเพิ่มเติมสามารถเลื่อนดูได้ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
 2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
 6. สาขาวิชานิติศาสตร์
 7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 8. สาขาวิชาการบัญชี
 9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 10. สาขาวิชาการจัดการ
 11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
 18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th