กรมประมง เปิดสมัครรับราชการ ทางอินเทอร์เน็ต 42 อัตรา ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 12,650

ถือเป็นอีกข่าวสมัครงานที่ประชาชนให้ความสนใจไม่น้อย หลังจากที่หน่วยงานราชการหลายแห่งทะยอยเปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานข้าราชการหลายอัตรา หนึ่งในหน่วยงานราชการที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานของตนเองนั่นก็คือ กรมประมง โดยผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าสมัครจำเป็นต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ตามที่กรมประมงได้แจ้งไว้ในรายละเอียดการสมัครแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ตรงกับตำแหน่งงาน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ทั้งหมด 45 อัตรา โดยบุคคลที่สนใจเข้าสมัครสอบสามารถอ่านข้อมูลคุณสมบัติและกรอกรายละเอียดส่วนตัวได้ที่เว็บไซต์ของกรมประมงนั่นเอง

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 12 เมษายน 2564

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 42 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ

2. ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ

3. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 12 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ  https://fisheries.thaijobjob.com/